Privacyverklaring

 

Ik hecht veel waarden aan uw privacy, vandaar dit uitgebreide privacy beleid. Openhartig Coachen is een praktijk die coaching aanbiedt aan samengestelde gezinnen en een ieder die daarmee verbonden is. Daarbij verwerkt Openhartig Coachen privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen wordt met andere organisaties samengewerkt.

Openhartig Coachen vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Openhartig Coachen zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat Openhartig Coachen:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt. Die beperking houdt in dat er alleen persoonsgegevens worden gebruikt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • bij aanvang van een coachtraject eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen. Tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer Openhartig Coachen daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer Openhartig Coachen jouw gegevens deelt met derden er afspraken worden gemaakt om er voor te zorgen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen;
 • jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van ons privacy beleid contact met mij wil opnemen, dan kan dat via:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens laat je achter bij het verzoek tot contact, maken van een afspraak of vragen om informatie.

Doeleinden

Openhartig Coachen verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • de mogelijkheid te geven om je dossier in te zien.
 • het aanmaken van een dossier.
 • te verantwoorden voor het coachtraject wat ik met jou ben ingegaan.
 • facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • collectief cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld: tariefwijzigingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor bijvoorbeeld de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Openhartig Coachen gebruikt geen cookies.

Verstrekking aan derden

Openhartig Coachen geeft de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Indien ik om redenen derde partijen wil informeren, zal ik altijd schriftelijk toestemming aan je vragen.

Beveiligen en bewaren

Openhartig Coachen neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. De toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Openhartig Coachen kan deze privacyverklaring wijzigen indien dat noodzakelijk is. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om het privacy beleid geregeld te raadplegen. Op deze wijze ben je van de wijzigingen op de hoogte.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd recht van inzage in je eigen dossier. Een verzoek indienen kan via 06 - 24 21 42 56 of linda@openhartigcoachen.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding privacy beleid

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 januari 2024.

Contact gegevens

 

Openhartig Coachen

Linda Kampman

Kasteelstraat 15, 7447 AW Hellendoorn

 06 - 24 21 42 56

 linda@openhartigcoachen.nl