Algemene voorwaarden

23 januari 2024

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden staan de volgende definities waaronder het volgende wordt verstaan:

1.1. Coach / opdrachtnemer: Openhartig Coachen in de persoon Linda Kampman, Coach samengestelde gezinnen / jongeren / leden van het samengesteld systeem, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 92487505.

1.2. Opdrachtnemer: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor het coaching traject, training of voorlichting verstrekt.

1.3. Cliënt: degene die gecoacht/begeleidt wordt.

1.4. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten, waaronder coaching, advisering, training en voorlichting, alles in de ruimste zin van het woord, en ook alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder ook werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht. 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. De overeenkomst voor het volgen van sessies, een traject, advisering of training en voorlichting, kan worden aangegaan nadat er een verkennend gesprek al dan niet telefonisch is gevoerd. Voor de sessies of één van de coaching pakketten worden duidelijke tarieven afgesproken en betalingsafspraken gemaakt. Deze afspraken worden schriftelijk (per email) vastgelegd. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijk akkoord van de cliënt (per email). Indien er een offerte wordt uitgebracht voor een coaching traject is deze maximaal 5 dagen geldig, voor advisering of training en voorlichting geldt een termijn van maximaal 30 dagen. Offertes worden uitgebracht op basis van de dan bij opdrachtnemer bekende informatie. 

2.2. Nadat een overeenkomst tussen Openhartig Coachen en de cliënt is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen de overeengekomen diensten worden geleverd. 

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventueel aanvullende opdrachten c.q. vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3 Tarieven en facturering

3.1. Opdrachtnemer laat de opdrachtgever voor aanvang van een traject / te leveren dienst duidelijke weten welke tarieven gelden. Deze tarieven worden per mail bevestigd. Voor particuliere trajecten zijn de tarieven inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover bekend die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing worden er aparte afspraken gemaakt rondom reiskosten.

3.2. Rondom facturering worden duidelijke afspraken gemaakt en schriftelijk (per email) vastgelegd. Richtlijnen die gehanteerd worden zijn:

  • losse sessies worden per sessie gefactureerd met een duidelijke betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen;
  • bij afname van één van de pakketten worden 3 betaaltermijnen afgesproken, één betaling voorafgaand aan het traject, één betaling halverwege het traject en één betaling aan het eind van het traject, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen; 
  • zakelijke trajecten worden naderhand gefactureerd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

3.3. Vroegtijdig stoppen van een traject komt voor eigen risico van de cliënt. 

Artikel 4  Verhindering, annulering of beëindiging van de overeenkomst

4.1. Een cliënt of opdrachtgever voor advisering, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor advisering, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren.

4.2. Annulering door de cliënt of opdrachtgever van deelname aan of de opdracht voor advisering, training, begeleidings- of coachtraject kan tot 4 weken voor aanvang van de begeleiding kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de advisering, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.

4.3. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van advisering, training, begeleidings- of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover schriftelijk (per email) anders zijn overeengekomen. 

4.4. In geval de opdrachtgever na aanvang van de advisering, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

4.5. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een training, ziekte van de trainer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Openhartig Coachen noodzakelijk zijn, behoudt Openhartig Coachen zich het recht voor de training te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

4.6. In het geval van overmacht, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Openhartig Coachen niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Openhartig Coachen de training annuleren, onderbreken en/of verplaatsen.

4.7. In het geval van annulering door Openhartig Coachen worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Openhartig Coachen is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

4.8. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Als de opdrachtgever niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

4.9. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

5.1. Alle trajecten van Openhartig Coachen zijn resultaatgericht. De coach kan het beoogde resultaat echter nooit garanderen. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

5.2. De coach is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door cliënt van de door de coach verstrekte adviezen. Behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

5.3. Bij het aanvaarden van coaching en begeleiding van Openhartig Coachen heeft de cliënt kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat een coach geen arts, medisch specialist, psychiater of psycholoog is. Er wordt geen medische diagnose gesteld, er worden geen geneesmiddelen voorgeschreven en geen medische diensten geleverd. 

5.4. Cliënt/ opdrachtgever verklaart:

  • Op de hoogte te zijn dat sessies van Openhartig Coachen geen vervanging zijn van behandelingen van een arts en/of specialist.
  • Te hebben begrepen dat coaching geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
  • Te hebben begrepen dat de diensten van Openhartig Coachen door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

Artikel 6 Vertrouwelijk

6.1. Indien noodzakelijk wordt geacht kunnen de sessies kunnen opgenomen door middel van een geluidsband of video opname, deze zijn voor eigen studie en voor de bescherming van de cliënt en coach. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht zal de coach de cliënt op voorhand tijdig informeren. Geen van deze opnamen zullen worden gedeeld zonder goedkeuring van de cliënt.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

7.2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor het opslaan van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

8.2. Opdrachtgever/cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming om het aantal uur wat overeengekomen is in de overeenkomst op te geven aan de beroepsvereniging van opdrachtnemer om de accreditatie van de opdrachtnemer up-to-date te houden.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing waarvan de rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn met betrekking tot geschillen, onenigheden, procedures of juridische claims van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of de overeenkomst.